Privacy policy

Algemeen:

Deze privacy policy (“Privacy Policy”) behandelt de verwerking van uw persoonsgegevens bij gebruik van onze Website en de diensten die daarmee verband houden (gezamenlijk aangeduid als de “Website”). Deze verwerking wordt uitgevoerd door ASTRA SWEETS nv als verwerkingsverantwoordelijke, met zetel te Bleukenlaan 18, 2300 Turnhout (“wij”, “ons”), ingeschreven in de KBO onder nummer 0432.549.427, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens.

 

Onze Website gebruiken cookies en gelijkaardige technologiën. Cookies zijn kleine tekstbestanden die geplaatst worden op de harde schijf van een toestel, en die bepaalde informatie bevatten, waaronder soms persoonsgegevens. Voor meer informatie betreffende ons gebruik van cookies, gelieve onze cookie policy te lezen.

De Privacy Policy kan van tijd tot tijd gewijzigd worden. Dergelijke wijzigingen zullen via de Website gecommuniceerd worden. Deze Privacy Policy werd het laatst bijgewerkt op DATUM.

Welke gegevens en waarom verwerken we?

Wanneer u de Website gebruikt, verwerken we uw persoonsgegevens. Deze gegevens kunnen zijn:

 1. IP en cookies
 2. Identificatiegegevens (naam, adres, e-mail, telefoon,..)
 3. Contactgegevens
 4. Curriculum vitae

Het doeleinde van deze verwerking en rechtsgrond die hiervoor als basis dient, zijn:

 1. Gebruik van de Website (toestemming en indien van toepassing legitiem belang)
 2. Ons contacteren (toestemming en indien van toepassing legitiem belang)
 3. Solliciteren op vacatures (toestemming)
 4. Om u op een gepersonaliseerde en efficiënte manier te voorzien van de informatie over producten en diensten die u aanvraagt, hetzij via de Website, e-mail, telefoon of social media kanalen. (toestemming)
 5. Om uw persoonsgegevens te verwerken zodat wij u bepaalde Diensten kunnen verstrekken. (uitvoering overeenkomst)
 6. Het verzamelen van statistieken over het gebruik van de Sites (toestemming)
 7. Het verbeteren van de prestaties en het uitzicht van de Sites (toestemming en indien van toepassing legitiem belang)

Wij sturen in principe geen van de persoonlijke gegevens die u via de Website verstrekt door aan providers van social media, tenzij u hiermee instemt.

Naast de bovengenoemde doeleinden kunnen wij uw persoonlijke gegevens ook verwerken :

 • Om te verstrekken aan een financiële instelling of betalingsdienstaanbieder, om uw financiële instelling en de betalingsdienstaanbieder in staat te stellen aan hun wettelijke verplichtingen te voldoen.
 • Om over te dragen aan de politie of de gerechtelijke autoriteiten als bewijs van mogelijke misdrijven of indien er gegronde verdenkingen bestaan van een onrechtmatige daad of misdrijf door u gepleegd door middel van uw registratie bij of gebruik van de Website of de Diensten.

Met wie wij gegevens delen

Wij verzenden uw persoonsgegevens niet op een identificeerbare manier naar derden als dit niet vereist is voor de werking van de Website, behalve mits uw uitdrukkelijke toestemming.

 

Wij kunnen een beroep doen op externe verwerkers om u de Website aan te bieden. Wij zorgen ervoor dat derde verwerkers uw persoonsgegevens alleen op schriftelijke instructie van ons mogen verwerken. Wij garanderen dat alle externe verwerkers met de nodige zorgvuldigheid worden geselecteerd zodat wij kunnen rekenen op de veiligheid en integriteit van uw persoonsgegevens.

 

Waar wij gegevens verwerken

Wijzelf en onze externe verwerkers zullen uw identificeerbare persoonsgegevens alleen in de EER verwerken.

 

Wij kunnen uw geanonimiseerde en/of geaggregeerde gegevens overdragen aan organisaties buiten de EER. Indien een dergelijke overdracht plaatsvindt, zullen wij ervoor zorgen dat er passende waarborgen zijn om de veiligheid en integriteit van uw persoonlijke gegevens te garanderen, dat alle rechten met betrekking tot persoonsgegevens gegarandeerd worden die u zou kunnen genieten onder toepasselijk dwingend recht en wordt het nodige wettelijk beschermingsmechanisme ingevoerd.

 

Hoe wij gegevens verwerken

Wij doen ons uiterste best om alleen de persoonsgegevens te verwerken die nodig zijn om de in deze Privacy Policy vermelde doeleinden te bereiken. Wij zullen uw persoonsgegevens op een wettelijke, eerlijke en transparante manier verwerken en doen ons uiterste best om deze accuraat en up-to-date te houden.

 

Uw persoonsgegevens worden alleen verwerkt zolang dit nodig is om de in deze Privacy Policy vermelde doeleinden te bereiken of tot het moment waarop u uw toestemming voor de verwerking ervan intrekt. Hou er rekening mee dat de intrekking van de toestemming kan impliceren dat u niet langer in staat bent om de Website geheel of gedeeltelijk te gebruiken.

 

Wij zullen de gepaste technische en organisatorische maatregelen nemen om uw persoonsgegevens veilig te houden tegen ongeoorloofde toegang, diefstal, onopzettelijk verlies, manipulatie of vernietiging. Toegang door ons personeel of personeel van onze externe verwerkers is alleen mogelijk op een need-to-know-basis en is onderworpen aan strikte geheimhoudingsverplichtingen. U begrijpt echter dat de zorg voor veiligheid en beveiliging slechts inspanningsverplichtingen zijn, die nooit kunnen worden gegarandeerd. In geval kunnen wij aansprakelijk worden geacht voor schade als gevolg van foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van uw persoonsgegevens.

 

Wij mogen uw gegevens verwerken in het belang van onszelf, onze partners of derden als en wanneer uw registratie op de Website of gebruik van de Website of Diensten kan worden beschouwd (a) als een schending van de voorwaarden of de intellectuele eigendomsrechten of enig ander recht van een derde partij, (b) een bedreiging voor de veiligheid of integriteit van de Diensten, (c) een gevaar voor de Website of systemen van ons of van onze onderaannemers als gevolg van virussen, Trojaanse paarden, spyware, malware, of enige andere vorm van kwaadaardige code, of (d) op welke manier dan ook illegaal of onrechtmatig, discriminerend of beledigend is.

 

Hoe lang we uw gegevens bewaren

De bewaartermijnen variëren afhankelijk van de verleende dienst. We bewaren uw gegevens:

 • zo lang als nodig voor de doeleinden waarvoor ze worden verzameld en verwerkt;
 • in het geval van sollicitaties worden uw contactgegevens bijgehouden zo lang als nodig voor afwikkeling van de procedure. Deze worden ten laatste 8 weken na afronding van de aanvraag verwijderd, tenzij u uw toestemming geeft om deze tot één jaar na afloop van de procedure te bewaren.
 • zo lang ze nodig zijn om onze wettelijke, contractuele en juridische verplichtingen na te leven en te voldoen aan onze commerciële operationele activiteiten.

 

Uw rechten

U heeft het recht om toegang te vragen tot alle persoonsgegevens die wij over u verwerken. Verzoeken om toegang die klaarblijkelijk worden ingediend met oog op het veroorzaken van overlast of schade voor ons, worden echter niet behandeld.

 

U heeft het recht om te vragen dat alle persoonsgegevens over u die onjuist of onnauwkeurig zijn, kosteloos worden gecorrigeerd.

 

U heeft het recht om uw eerder gegeven toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens in te trekken. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door een e-mail te sturen naar info@astrasweets.com of info@my-frisia.com.

 

U heeft het recht om te vragen dat persoonsgegevens met betrekking tot u worden verwijderd als u uw toestemming voor de verwerking ervan intrekt. U dient er echter rekening mee te houden dat een verzoek tot verwijdering door ons zal worden beoordeeld in het licht van wettelijke of reglementaire verplichtingen of administratieve of gerechtelijke bevelen die ons kunnen verhinderen de betreffende persoonsgegevens te verwijderen.  In de plaats van verwijdering kunt u ook vragen dat wij de verwerking van uw persoonsgegevens beperken.

 

U heeft het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van persoonsgegevens indien u kunt aantonen dat er ernstige en gerechtvaardigde redenen zijn die verband houden met bijzondere omstandigheden en die een dergelijk verzet rechtvaardigen.

 

Wanneer uw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van toestemming of op basis van een contract en de verwerking met geautomatiseerde middelen gebeurt, heeft u het recht om de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat te ontvangen en, indien technisch mogelijk, heeft u het recht deze gegevens rechtstreeks door te geven aan een andere dienstverlener. De technische haalbaarheid hiervan wordt uitsluitend door ons beoordeeld.

 

Als u een verzoek wilt indienen om één of meer van de hierboven vermelde rechten uit te oefenen, kunt u een e-mail sturen naar info@astrasweets.com of info@my-frisia.com. In dit verzoek moet duidelijk worden vermeld welk recht u wenst uit te oefenen en waarom. Wij zullen u onmiddellijk op de hoogte stellen van de ontvangst van dergelijk verzoek. Indien de aanvraag gegrond blijkt te zijn, zullen wij deze zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is en uiterlijk dertig (30) dagen na ontvangst van de aanvraag inwilligen. Extra legitimatie omtrent uw identiteit kan worden gevraagd indien dit nodig is.

 

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u altijd contact met ons opnemen via het e-mailadres info@astrasweets.com of info@my-frisia.com.

 

Blijft u ontevreden over ons antwoord, dan staat het u vrij om een klacht in te dienen bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit. Je kunt een klacht indienen door op volgende link te klikken: de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens of de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit.

 

 

Gegevens van onze Data Protection Officer (DPO)

HR manager Lotte Vermeiren: